Përdorimi i komandave/skriptave në SharePoint 2010 Management Shell

Dihet se përmes ndërfaqes grafike të përdoruesit – GUI (Graphical User Interface) nuk mund të kryhen të gjitha veprimet, dhe si pasojë ekzistojnë edhe mënyra tjera që mund t’i kryejne këto veprime, siç është vegla SharePoint 2010 Management Shell, e cila është e përfshirë në SharePoint 2010.
SharePoint Management Shell është një gjuhëe skriptuar dhe një vegël e perbërë nga një grumbull i komandave që përdoret për ekzekutimin e veprimeve të ndryshme në mjedise siç janë intranete apo portale të implementuara në platformën MS SharePoint 2010.
SharePoint Management Shell pak a shumë është një vegël e ngjashme me PowerShell që vije në kuadër të Windows Server 2008, mirëpo këtu janë të përfshira apo ngarkuara komandat e dedikuara enkas për mjedise të platformës SharePoint.

Kjo vegël posedon më shumë se 600 komanda (cmdlets), mirëpo unë do t’i listoj disa nga ato që përdoren më së shpeshti, posaçërisht ato komanda pa të cilat konfigurimet apo veprimet e caktuara nuk mund të ekzekutohen përmes GUI!

.

.

.

.

.

.

Veprimet te cilat mund te kryhen permes GUI dhe Shell komandave

 • Listimi apo paraqitja e SharePoint farms, psh emrat e farmave dhe numri i tyre
  Get-SPFarm
 • Listimi i web aplikacioneve brenda SharePoint farm:
  Get-Webapplication
 • Listimi i site collections brenda web applikacioneve:
  Get-SPSite
 • Listimi i faqeve brenda site collections:
  Get-SPWeb -Site
 • Listimi i content databazes brenda SharePoint platformes:
  Get-SPContentDatabase
 • Krijimi i web application
  New-SPWebApplication
 • Krijimi i site collection:
  New-SPSite -Url [URL e site collection] – OwnerAlias [DomainName\Username]
 • Fshirja e site collection:
  Remove-SPSite -Identity  [URL e site collection]

Shembuj:

 • Get-SPContentDatabase [Emri i Databazes]
 • Get-SPSite [URL]
 • Add-SPShellAdmin -Username [DomainName\Username] -Database $spcdb
.

Veprimet te cilat mund te kryhen vetem permes Shell komandave

 • Rikthimi (restore) i site collections:
  SPRestore -SPSite [URL]
 • Lidhja e databazes se intranetit (SharePoint) pas rikthimit (restore) te databazes:
  mount-spcontentdatabase -name [Emri i databases] -databaseserver [Emri i database serverit] -webapplication [Emri i web aplikacionit apo URL e intranetit]   

ku pershkrimi i objekt modeleve eshte si ne vijim:

 • SPWebApplication paraqet Web application brenda farm (SharePoint platformes)
 • SPSite paraqet Site Collection
 • SPWeb paraqet web faqen brenda site collection
 • SPList paraqet listen brenda faqeve
 • SPContent paraqet content databazen e web applikacioneve dhe site collections
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: